جهت پیگیری گواهینامه های صادر شده بر روی هر دوره کلیک کنید.

 

دوره آموزشی اصول ایمنی جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت تیر 93

دوره آموزشی وسایل حفاظت فردی دانشگاه کار قزوین - آذر 94

دوره آموزشی ایمنی مواد شیمیایی- شرکت دنون سحر- مهر 93

دوره آموزشی اصول ارگونومی در کار- شرکت رنگین زره

دوره آموزشی پیشگیری از حوادث- شرکت رنگین زره

دوره آموزشی مقابله با صدا - شرکت رنگین زره 

دوره آموزشی ایمنی در تاسیسات- شرکت رنگین زره