شرکت مروجان سام صنعت با مسئولیت فنی مهندس رحمان صفری کارشناس بهداشت حرفه ای و با مجوز از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص ارائه خدمات سلامت کار در مورخه آذر 89 شروع به فعالیت نمود.

ورود اعضاء